Salgsbetingelser for gavekort kjøpt over Internett

 Innledning:
Gjeldende salgsbetingelser har tatt utgangspunkt i forslag utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Med forbrukerkjøp menes salg av vare til forbruker (ikke næringsvirksomhet).  Forbrukerkjøp over Internett reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angreretts loven og e-handelsloven. Vilkårene i salgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 Avtalen:
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i Bestillings-løsningen i nettbutikken, korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 Partene:
Selger er Colosseum Spa AS org. Nr:980019268 med klinikkadresse Middelthusgaten 21, 0368 Oslo – post@colosseum-spa.no.Telf:23215400
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 Priser:
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 Ordrebekreftelse:
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, sendes en kvittering til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at kvitteringen stemmer overens med Bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og kvitteringen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 Betaling:
Gavekortet betales ved bestilling via en godkjent e-handelsløsning (DIBS) – og kunden kan benytte enten et debetkort eller et kredittkort (Visa/Mastercard).  Ved forbrukerkjøp tilbys ikke salg av gavekort med etter fakturering.

 Levering:
Når betalingen er akseptert vil du motta en e-post som kvittering for kjøpet. Gavekortet sendes pr post innen 24 timer (virkedager).

 Risikoen for varen:
Risikoen for gavekortet går over på kjøperen når gavekortet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen.

 Hvis levering ikke finner sted som avtalt (innen 1-2 virkedager i Norge), må kjøper uten opphold varsle selger. Med mindre slik varsel har funnet sted er selgers risiko begrenses til postens leveringsbetingelser(1-2 virkedager i Norge).

 Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risiko for varen.

 Angrerett for kjøper:
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid, senest 14 virkedager etter kjøpet.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen. Ved bruk av angreretten må gavekortet være ubrukt, og kjøperen betaler kostandene for returforsendelsen.

 Undersøkelse av varen:
Når kjøperen mottar gavekortet, anbefales det at han eller hun undersøker at det er i samsvar med bestillingen. Hvis gavekortet ikke samsvarer med bestillingen, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om reklamasjon.

 Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid (1-2 virkedager) gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Selger skal da rette opp mangelen slik at leveransen blir etter avtalen.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse:
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

 Oppfyllelse
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse

Heving
Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om reklamasjon.

Personopplysninger:
Ved kjøp innhentes og lagres kun opplysninger nødvendig for at Colosseum Spa skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Opplysningene utleveres ikke til andre.
Ved aksept av disse vilkår samtykker kjøper at opplysningene kan benyttes til andre formål som tilbud og kunde invitasjoner.

Konfliktløsning:
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.